Tarief

Minimum uurtarief freelance werken

Het minimum uurtarief is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Hoewel Europese wetgeving dit lastig maakt, vinden wij het zo belangrijk dat wij geen freelancers verlonen die onder het gemiddelde uurtarief werken van € 16. Wij vinden het belangrijk dat de freelancer niet alleen voor eigen rekening werkt, maar ook zelf de regie kan nemen! Voor regie is ruimte nodig. Het minimum tarief is geen richtlijn, we vinden dat er marktconforme tarieven berekend moeten worden.

Wet DBA

De wet DBA biedt veel onduidelijkheid. Een onderdeel van de wet is het minimumtarief. Ondanks dat het minimum uurtarief lastig is vast te leggen doordat er op basis van all-in tarieven of op commissie gewerkt kan worden, is het wel belangrijk dat het gemiddelde uurtarief boven de 16 euro ex btw uitkomt. Hiermee wordt uitbuiting en schijnzelfstandigheid voorkomen. Is er sprake van een tarief onder de 16 euro, dan is er in de regel sprake van een arbeidsovereenkomst en verlonen wij niet. We vragen we je dan niet om ons aan te bevelen maar met een administrateur te kijken hoe diegene op jouw loonlijst geplaatst kan worden.

Jong freelance werken

We krijgen incidenteel de opmerking van opdrachtgevers dat in een arbeidsrelatie het minimumloon lager is bij mensen tussen de 18 tot 21 jaar en men vraagt waarom dat niet ook voor freelance zo is. Wanneer je freelance werkt, dan werk je voor eigen rekening en risico en neem je de regie over je inkomen. Daar is een minimumtarief voor nodig. Behalve dat we 16 euro aan de lage kant vinden, vinden we minder zelfs uitbuiting en oneerlijk. Iemand huur je in om zijn of haar capaciteiten en dat is niet leeftijdgebonden! Onlangs heeft de Europese commissie voor Sociale Rechten Nederland hierover geoordeeld.

Risico

Bij een tarief onder de 16 euro kunnen we niet instaan voor eerlijke voorwaarden. Mocht er naderhand een conflict ontstaan met de opdrachtnemer, een autoriteit als een verzekeraar, belastingdienst, arbeidsinspectie of de UWV, dan nemen we hier nadrukkelijk afstand van. De opdrachtgever of -nemer kan dan op geen enkele zekerheid bouwen die we bieden. Bij constatering kunnen we de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving opschorten en/of beëindigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn tegenover de opdrachtgever of -nemer en waar nodig melden we dit aan de bevoegde instanties.

Gevolgen van een arbeidsovereenkomst

Wanneer een tarief onder de 16 euro gehanteerd wordt, is er in de regel sprake van een arbeidsrelatie. Als opdrachtgever zal de factuur geen bevrijdende werking hebben en de belastingdienst kan de betaling beoordelen als nettoloon, waar alsnog loonheffing en premies over betaald moeten worden. Tevens kan de belastingdienst een boete geven tot 10 procent met een maximum van 5.000 euro voor het feit dat er geen en/of te laat aangifte is gedaan. Tot slot kan de opdrachtnemer als werknemer gezien worden die valt binnen de werkingssfeer en CAO waaronder de opdrachtgever werkt.

Registreer vrijblijvend

Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag.