Werknemerschap

Dienstbetrekking

Freelanceverloning verzorgt de administratie voor freelancers maar is niet betrokken bij de voorwaarden die de freelancer met zijn of haar opdrachtgever afspreekt. De ingeschrevene komt wel via de figuur van het fictief werknemerschap bij Freelanceverloning op de loonlijst waarbij de verschuldigde (loon)belasting en ZVW via voorheffing wordt ingehouden.

Zowel de loonheffing en de Zorgverzekeringswet (ZVW) als de werknemersverzekeringen kennen de zogenaamde fictieve dienstbetrekking; óók wanneer er geen echte arbeidsovereenkomst is (tussen een werknemer en werkgever) moet of mag een aangewezen inhoudingsplichtige loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) inhouden en samen met ZVW premies en eventuele premies werknemersverzekeringen afdragen. Het gaat daarbij om situaties waarbij de arbeidsverhouding dicht bij de verhouding werkgever/werknemer ligt, maar niet voldaan wordt aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst namelijk loon, gezag, persoonlijke aard en intentie.

Fictieve dienstbetrekking

Voor het door ons beoogde doel maken we gebruik van twee vormen van de fictieve dienstbetrekking, voor degene die loon betaald.

1

De regeling voor opting-in

De regeling voor opting in (artikel 4 Wet LB en 2g en 3 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (verder Uitvb. LB)). Op grond van deze regeling kan een belastingplichtige zich samen met de inhoudingsplichtige melden bij de belastingdienst en vrijwillig laten afdragen. De regeling voor opting in geldt uitsluitend voor loonbelasting en premies volksverzekeringen.

2

De gelijkgesteldenregeling

De gelijkgesteldenregeling (Artikel 7 Wet LB en artikel 2c en artikel 3 Uitvb LB): iemand die, anders dan als ondernemer, doorgaans ten minste twee dagen per week tegen een bruto inkomen van minimaal 2/5 van het wettelijke minimum loon persoonlijke arbeid verricht staat in fictieve dienstbetrekking (artikel 4 letter e Wet LB en 2c Uitvb LB). Deze regeling bestaat ook voor wat betreft de werknemersverzekeringen op grond van artikel 5 Ziektewet, artikel 5 Werkloosheidswet, Artikel 5 WAO en artikel 8 WIA samen met het besluit aanwijzing gevallen die als dienstbetrekking1 worden beschouwd. In artikel 6 van dit besluit staat dat als werkgever beschouwd wordt diegene die zich verplicht heeft loon te betalen.

Op basis van het vorenstaande kunnen derden optreden als inhoudingsplichtige. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank maakt gebruik van deze regeling voor het betalen van PGB aan zorgverleners, wanneer de zorgverlener geen zelfstandige wilt worden. Ook Freelanceverloning maakt hier gebruik van om freelancers te ontzorgen bij het leveren van hun diensten.

1 Besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , artikel 5 van de Ziektewet en artikel 5 van de Werkloosheidswet Stb 1986,655, zoals laatstelijk gewijzigd op 14 juni 2017 Stb. 2017,270

Praktijk

In praktijk

De opdrachtnemer kiest ervoor om buiten dienstbetrekking (dus niet als werknemer) werkzaamheden te verrichten voor een opdrachtgever, maar om een fictieve dienstbetrekking aan te gaan met Freelanceverloning en de facturering van de te vergoeding te laten lopen via Freelanceverloning.

Vervolgens sluit de opdrachtgever en de opdrachtnemer een (model)overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden. Daarbij wordt in de af te sluiten overeenkomst van opdracht uitgesloten dat het een dienstbetrekking betreft. De opdrachtnemer kan op grond van een raamovereenkomst Freelanceverloning inschakelen om de verloning te regelen.

Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen dat de vergoeding op grond van de overeenkomst van opdracht door Freelanceverloning aan de opdrachtgever gefactureerd zal worden. Freelanceverloning zal daarbij op verzoek van opdrachtnemer de ontvangen vergoedingen (na een inhouding van eventueel verschuldigde premies werknemersverzekeringen en ZVW) aanmerken als loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964. Freelanceverloning zal loonheffing berekenen, inhouden en afdragen en het resterende netto bedrag uitbetalen aan opdrachtnemer.

Freelanceverloning beschikt over een door de Belastingdienst toegekende G-rekening. De opdrachtgever kan daarmee zijn risico van aansprakelijkheid voor verplichtingen die ontstaan uit de uitvoering van loonheffingen en de heffing voor de omzetbelasting afdekken. Hij heeft daardoor additionele zekerheid dat de afdrachten vanuit de fictieve dienstbetrekking met Freelanceverloning worden gedaan. Ook vraagt Freelanceverloning periodiek een verklaring betalingsgedrag aan bij de Belastingdienst. De meest recente verklaring vind je hier.

Voor wie
Freelanceverloning is er voor freelancers, vanuit de behoeften van freelancers
 • Freelanceverloning biedt laagdrempelig zekerheden alsook flexibiliteit aan aan freelancers
  • Waardoor de verzekeringsgraad onder freelancers word verhoogd
 • Freelanceverloning laat freelancers zelf beslissen over bescherming van inkomen
  • Maar verplicht tot verzekeren bij arbeidsongeschiktheid, wanneer de freelancer afhankelijk is van zijn of haar inkomen.
 • Freelanceverloning ontzorgt freelancers door administratie uit handen te nemen
  • Alle afdrachten worden vooraf gedaan, om verrassingen, zoals een aanslag van de belastingdienst achteraf te voorkomen.
 • Freelanceverloning staat in dienst van haar freelancers en is transparant en eerlijk over alle afdrachten.
 • Freelanceverloning rekent een vaste commissie van 5%, alle producten en services worden zonder winstopslag voor Freelanceverloning vrijblijvend aangeboden.

Registreer vrijblijvend

Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag.